Megfelelés és útmutatás

Az MDSZ tagjainak az alábbi jogszabályokban és egyéb dokumentumokban lefektetett szabályoknak és előírásoknak kell megfelelnie:

MDSZ Alapszabálya

MDSZ Etikai Kódex

IKD Code Of Ethics And Professional Standards

2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

22/2006. IV. 25. BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

29/2007. OT 21. ORFK utasítás
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására

52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtására

55/2011. (XII. 21.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EU 2016/679 RENDELETE
2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről általános adatvédelmi rendelet

2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről

2017. évi XC. törvény
a büntetőeljárásról

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CXXX. törvény
a polgári perrendtartásról